(English version below the Dutch version !)

IN MEMORIAM : GERDA VAN STEENSEL   

Veel dichter bij huis, dichter bij mijn hart en dat van velen van jullie, kwam het nieuws dat onze goede vriendin Gerda 'Gerritje' van Steensel op 23 juni is overleden na een harde strijd tegen kanker. Ze is 57 jaar geworden.

Gerda was de 'grote zus' van Tiny. Tine, zoals iedereen haar nu kent, was mijn eerste echte vriendin. Ik weet niet of het me zal lukken een paar regels over Gerda te schrijven die haar en haar fantastische familie waardig zijn. Het zal wel erg persoonlijk worden maar ik ben er zeker van dat jullie dat graag accepteren.

Toen ik in 1965 regelmatig thuis was in het huis van de familie Van Steensel in de Van Houweningenstraat in oud Amsterdam, genoot ik steeds met volle teugen van de gastvrijheid van moeder Truus en vader Evert en Tiny's zus Gerda. Ik kan niet goed onder woorden brengen wat die bezoekjes voor mij betekenden, als zoon van een binnevaartschipper, die niet erg gewend was aan het leven in de grote stad. De mooiste stad van allemaal voor mij, waar altijd wel wat gebeurde. Ik kwam er voor Tiny maar op de een of andere manier onderhielden ze me allemaal, ik voelde me er thuis. Gerda was haar oudere zus en die waakte over haar. Ik had dat soort dingen pas later door. Gerda was trots op haar, beschermde haar en was een goede vriendin voor mij en vele anderen. 

Met Don & Miep in de jaren 80

Met Miep & Martial op weg naar 
weer een onvergetelijk Everly concert !

Gerda had vele talenten en bezat een ongelooflijke levenskunst. Ze had een mooie stem, zong zelfs in een jazz band maar ook in musicals, cabaret, een manusje van alles. Ze vond steeds weer speciale manieren om je leven op te vrolijken, bijvoorbeeld met parties, en ze was erg creatief. Haar stijl had klasse, hoewel ze thuis vaak ongelukkig was.

Gerritje wilde nooit van ophouden weten. Terwijl ze vocht tegen kanker was ze er zo zeker van dat ze aan het langste eind zou trekken dat ze na haar recente echtscheiding haar nieuwe huis liet inrichten. Kosten noch moeite werden gespaard. Iedereen, haar eigen familie inkluis werd er zo positief van dat men werkelijk dacht dat Gerda zou overleven. Toch heeft ze er nauwelijks 3 maanden mogen wonen.  

Zelfs als ze bedroefd was liet ze dat niet merken. Als zij zich ellendig voelde betekende dat nog niet dat een ander zich zo moest voelen. Eigenlijk was dat het juist wat haar op de been hield, omdat ze zelfs in de diepste dalen nog met een onbegrijpelijke energiestoot het een ander naar de zin kon maken.

Gerda werkte voor het nieuwsblad 'Het Parool' bij de Perscombinatie, bijna haar hele werkzame leven. Tijdens de ceremonie op donderdag 28 juni zei een van de direktieleden in haar speech 'Gerda was 'Het Parool'.  Helemaal waar. Het is een grote krant maar als ik hun algemene nummer belde kreeg ik bijna altijd diezelfde stem aan de lijn, alsof ze overal was. Ze organizeerde er de grote vergaderingen en parties, presentaties, en vertegenwoordigde de krant bij vele gelegenheden. 

Gerritje hield van kwaliteitsmuziek. Ze had de stem van een engel. Ze was een Everly Brothers fan. Ik ontmoette haar zusje Tiny trouwens tijdens een Everly Brothers concert hier in Nederland. Ze zijn allebei sindsdien actieve EBI leden geweest.   

Zelfs Everly fans buiten ons land zullen zich haar herinneren van die tour in de jaren tachtig toen Miep van der Meijs en Gerda de Everlys onthaalden in traditioneel Volendamse klederdracht....kompleet met klompen. Ze droegen  die hele, dikke kleren die men vele jaren in Volendam droeg. Nu worden ze gebruikt voor Holland Promotie, iets dat Gerda en Miep en wij allemaal heel belangrijk vonden.

Met Phil & Miep in de jaren 80

Met de Everlys & Miep in de jaren 80

Ik weet dat het behoorlijk warm was en dat maakte het extra moeilijk, Gerda. Miep presenteerde een paar klompen aan de Everly Brothers op het podium. Weet je nog? 

Yvonne herinnerde mij in een welkom meeltje aan de tijden dat ze met haar aan de telefoon hing. Ze herinnert zich Gerda als een warme vrouw bij wie het geheel niet mee zat in het leven maar die toch dat koppie boven water hield en het elke keer overwon!

Gerda was toen een soort clubmoeder met het hart op de juiste plek die je altijd kon bellen voor een heerlijke babbel en dan ging het niet alleen over de Everly Brothers. 

Fijne, mooie herinneringen.

Renate en ik zijn altijd goede vrienden van de familie Van Steensel gebleven en zullen dat ook blijven. Ze hebben ons de afgelopen jaren en zelfs decennia regelmatig op visite ontvangen en we hebben ze enorm gewaardeerd. Het was mijn afleiding, een oase van rust en plezier.

We dragen ze in ons hart, de beste vrienden.

Gerritje we zullen je heel erg missen, je stierf veel te jong. Moeder Truus, Tine en Ton, Jane en Ivo, Caroline en Rob, we wensen jullie voor de komende tijd veel sterkte toe. Herinner je je Gerda met plezier en in het geloof dat ze een zonnestraal was in het leven van heel wat mensen.

Ik wil aan onze lezers vragen, hoewel sommige haar misschien niet persoonlijk hebben gekend, denk eens kort aan haar als er in je leven een moment van stilte is.

Dank je en vriendelijke groeten,

Martial F. Bekkers
International EBI Co-ordinator

*

WE REMEMBER GERDA VAN STEENSEL   

Closer to our homes, closer to my life and that of many of yours, came the news that our good friend Gerda 'Gerritje' van Steensel had died on June 23 after a battle with Cancer. She was 57 years old. Gerda was the sister of Tiny. Tine, as everybody calls her now, was my first girl friend.

I don't know if I am able to write a few lines that are worthy to Gerda and her wonderful family. It may be a bit personal but I trust you will bear with me for a few minutes.

When I frequently visited the house of the Van Steensel family at the Van Houweningenstraat in old Amsterdam in 1965, I always fully enjoyed the hospitality of her mother Truus and  father Evert and Tiny's sister Gerda. Cannot describe what those visits meant to me, son of a skipper, not really used to life in the big city. The most beautiful, happening city of all to me. I came to visit Tiny and somehow they all entertained me, made me feel at home. Gerda as her older sister sort of chaperoned her. I did not know then what the word meant,  learned that later. Gerda was proud of her, protected her and was a good friend for me and so many others. 

With Don & Miep in the 80's

With Miep & Martial en route to 
another great Everly concert !

Gerda had many talents and a joy of life that was unbelievable. At one point she was the singer in a jazz band, but she did cabaret, everything. Always found special ways to brighten up people's lives with parties, very creative in combination with a real art of living. She had a great style of living, eventhough sadly enough she often was unhappy at home.

Gerritje would not hear about giving up. While fighting cancer she was so sure she would win she made a new home after her recent divorce. Loads of time was spent on her new appartment and at quite some expense. Everybody including her own family were so upbeat about it they really felt she would survive. Yet, she's hardly lived there for three months.  

Even when she was sad you would not notice. She'd never show as long as she could make you feel good. If she felt miserable there was no reason for others to feel miserable. In fact I think she could cope because even at her worst moments she could make others feel happy with a burst of energy you wouldn't expect she would still have in her.Gerda has worked for the daily newspaper 'Het Parool' way over 30 years, all of her working life. 

At the ceremony last Thursday, June 28, one of the members of the board in her speech said Gerda was 'Het Parool'.  Exactly. It is a big Dutch newspaper but when I phoned their general number I almost always heard that same voice on the line, as if she was everywhere. She organized their big meetings and parties, presentations, represented them with pride at numerous occasions.

Gerritje enjoyed quality music. Had the voice of an angel. She was an Everly Brothers fan. Actually I met her sister Tiny at an Everly Brothers concert here in the Netherlands. They both have been active members of EBI ever since. Even Everly fans outside of the Netherlands will remember those days back in the eighties when Miep van der Meijs and Gerda were dressed in those traditional Volendam dresses that the Netherlands are famous for....complete with the clocks, the wooden shoes. They wore the whole, thick dress that fisher women have worn for centuries. Now they're used for Holland Promotion, a thing Gerda and Miep and all of us found very important.

With Phil & Miep in the 80's

With the Everlys & Miep in the 80's

I remember the weather was hot which did not make it easy then, Gerda. Miep presented the Everly Brothers with a pair of those wooden shoes on stage during that tour, remember?

 Yvonne reminded me of the times that she phoned Gerda for hours. She remembers Gerda as a warm lady. Life was not easy on her. She struggled and all the while kept her head up, surviving it all! She was sort of a club mother and her heart was in the right place. You could call her at any given moment, I know I often did, for a lifely conversation that did not stop at the words 'Everly Brothers'. Memories, fond memories.

Renate and I have stayed and will stay close friends of the Van Steensel family. We have visited them regularly these past years and decades and treasure each visit. They're the closest to our hearts, best of friends.

Gerritje we will miss you so much, you died much too young. Mother Truus, Tine and Ton, Jane and Ivo, Caroline and Rob,  we wish you strength during the time that follows. Remember Gerda with joy and in the believe that she was a ray of sunlight in many people's life. 

And to you, the readers, eventhough some will never have known her, please think of Gerda when there's a moment of silence in your lives. 

Thanks.

RETURN TO THE MAIN PAGE